BARNA PÅ KRISESENTERET

FN ’s barnekonvensjon fastslår at frihet og beskyttelse fra vold skal være en barnerettighet.

I Norge er det enighet om at barn har rett til beskyttelse mot vold, og at all vold mot barn er uakseptabelt. Gjennom Barnekonvensjonen, som også gjelder norsk lov, har barn en klar rett til beskyttelse mot vold og overgrep. I tillegg har Norge et eget lovverk mot fysisk avstraffelse av barn. Det er en allmenn forståelse for at dette ikke er akseptert. Dette betyr dessverre ikke at det ikke skjer.

Barnekonvensjonen ble innarbeidet i norsk lov i 2003. Det betyr at denne bestemmelsen gjelder som norsk lov, og at der bestemmelsen gir større rettigheter og sterkere rettsvern enn øvrig norsk lovverk, går Barnekonvensjonen foran.

Volden i familien skader barnets fundamentale opplevelse av trygghet. Trygghet er grunnmuren for barns vekst og utvikling. (ATV)
 

Vi har et sterkt barnefokus på arbeidet vårt

Årlig bor det mellom 50-70 barn og unge sammen med foreldre på senteret. 

Miljøterapeuter/barnevernspedagoger har faglig ansvar for arbeidet med barn og unge under oppholdet og deltar i samarbeidsmøter. Sammen med en miljøarbeider samarbeider de med forelder om oppfølging og kontakt med barnehager/skoler og tilrettelegger tiltak og aktiviteter.

 
Lekerommet på krisesenteret

 

TILBUD TIL BARNA
Vi er bevisste på at barnets opphold på senteret utgjør en svært kort periode av livet deres. Livssituasjonen før oppholdet har ofte vært preget av usikkerhet, og flere av barna uttrykker engstelse for situasjonen og fremtiden.
Målet er derfor at krisesenteret skal være et sted barna føler trygghet for seg selv og omsorgsperson - et sted de kan få være seg selv og fritas for "voksenansvaret" de ofte har påtatt seg.

Utsagn fra barn:

Gutt 9 år:
Jeg holdt hendene mine over ørene til lillebroren min så han ikke skulle høre noe
Gutt 12 år:
”Det var tryggest å holde med pappa, men jeg vil helst passe på mamma.”
Vi ser det som svært viktig at barna blir ”sett og hørt” og bestreber å skape trygghet gjennom forutsigbare rutiner og et tilrettelagt miljø slik at barna skal oppleve oppholdet trygt og godt.
Flere av foreldre som oppsøker senteret forteller at volden har pågått over tid. Erfaring og forskning viser at volden og redsel for utøver naturlig påvirker morsrollen. En trygg foreldre- rolle er uforenelig med vold. Barnas behov kommer ofte i bakgrunn når den voldsutsatte voksne er traumatisert og redd eller bekymret for livssituasjonen og framtiden. Foreldern tar ubetinget et ansvar når hun/han fjerner barnet fra voldssituasjonen i hjemmet og oppsøker krisesenteret. Når den første usikkerheten er over i møte med alt det nye og barna merker at foreldern blir trygg, faller de fleste til ro og uttrykker at krisesenteret er et trygt sted å være.
 ”Energi som før var bundet opp i rene overlevelsesstrategier, kan frigjøres i barnet når omgivelsene blir rolige og trygge, og noen andre ”passer” på mor.” (NOK’ s barnebrosjyre)

Samtaletilbud  
Barn og ungdom tilbys samtaler etter samtykke fra omsorgsperson. Vi tilbyr også samtale med mor/far og barna. Ved behov tilbys kontakt med og følge til ulike hjelpeinstanser eller det avholdes samarbeidsmøter på senteret. Barn med fremmedspråklig bakgrunn får tilbud om tolketjeneste når det er nødvendig og benyttes aldri som tolk for søsken eller mor.

Tilrettelagt for barn og ungdom
Krisesenteret er godt tilrettelagt for barn og ungdom. Vi har eget lekerom til de minste barna, lekse- og aktivitetsrom til litt større barn, ungdomsrom og bordtennisrom. Et eget kontor benyttes til samtaler og aktiviteter med barna. Uteområdet er en inngjerdet naturtomt tilrettelagt med lekeapparater. 

Tilrettelagt for barn med funksjonshemning
Gjennom årene har også noen barn med funksjonshemninger bodd sammen med forelder over tid på senteret. Noen har vært rullestolbrukere, og dette har gitt oss erfaringer på hvor viktig det med et tilrettelagt senter for funksjonshemmede. 

Skole/barnehage- og undervisningstilbud
Vi tilrettelegger slik at barn om mulig kan fortsette i barnehage under oppholdet. For barn i skolepliktig alder har det vært praktisert forskjellige løsninger. Barna som har skole i nærheten, fortsetter der. Noen av barna kommer fra kommuner langt borte, og skolegang blir vanskelig. Vi får da til ordninger slik at skolen kan sende lekser/ukeplan og har telefonkontakt med barnet. I enkelte situasjoner har kommunen dekket skyssordning til/fra skole.
I samarbeid med hjemmekommune har vi erfart at løsningen har fungert bra.
 

Nettverk- og aktivitetstilbud  
Når barna bor på krisesenteret, møter de andre barn med tilsvarende opplevelser. Gjennom årene har derfor mange barn knyttet kontakt og ytret ønske om å få møtes igjen. 
Etter tilbakemeldinger fra barna og foreldrene har vi etalbert  eget nettverkstilbud til barn. De gis faste aktivitetstilbud med ansatte som jobber med barna og Røde Kors barnehjelpsgruppene.  Kveldene avsluttes med felles kveldsmat. Barna har gitt uttrykk for glede over å få komme tilbake til senteret og møte igjen personalet og kjente barn.

 

 

Kontakt oss
  62 56 18 30
     
  Tilrettelagt senter